รับสมัครเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560

ประกาศการคัดเลือกเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจำปี 2560

ประกาศการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560

ตามประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560 ไปแล้วนั้น ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับอำเภอทั้ง 44 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาคุณสมบัติเยาวชนที่สมัคร ปรากฏว่า มีเยาวชนที่คุณสมบัติครบถ้วนซึ่งมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ให้เยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อข้างต้น แต่งเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบของสถานศึกษาที่เยาวชนกาลังศึกษาอยู่ สำหรับการเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ให้เยาวชนติดต่อประสานกับทางอำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาในการรับส่งหรือจะเดินทางด้วยตนเองก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเยาวชน โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. และให้เยาวชนไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์เวลา 08.30 น. ตามสถานที่ดังนี้

1. จังหวัดปัตตานี สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ที่อยู่ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 เบอร์โทรศัพท์ 073-336-182
2. จังหวัดยะลา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศอ.บต. ที่อยู่ 60 ถนน สุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 เบอร์โทรศัพท์ 073-274-642
3. จังหวัดนราธิวาส สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย ที่อยู่ 66 ถนน สุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 เบอร์โทรศัพท์ 073-511-115
4. จังหวัดสตูล สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา ที่อยู่ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์ 074-711-955
5. จังหวัดสงขลา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพา ที่อยู่ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 เบอร์โทรศัพท์ 074-376-001

สำหรับเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายใดส่งเอกสารไม่ครบในช่วงการรับสมัครให้นำไปในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560