วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 320 คน ครูพี่เลี้ยง 20 คน เจ้าหน้าที่โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า 5 คน เตรียมความพร้อม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลาเพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมโครงการ