วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560 ค่ายกรมการปกครอง ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการปกครองกิจกรรมในค่ายได้ทำกิจกรรมฐานต่างๆให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิด เรียนรู้ รู้จักวางแผนชีวิตของตนเอง