วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ดูงานในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและได้รับการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    และพักในมหาวิทยาลัย