วันที่ 28 เมษายน 2560 เยาวชนเดินทางกลับ โดยเครื่องบิน C-130 ซึ่งเยาวชนจังหวัดสตูล สงขลา และปัตตานีจะลงที่กองบิน 56  ส่วนเยาวชนจังหวัด ยะลาและนราธิวาส ลงเครื่องที่สนามบินนราธิวาส บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส