ตามประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560 ไปแล้วนั้น ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับอำเภอทั้ง 44 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาคุณสมบัติเยาวชนที่สมัคร ปรากฏว่า มีเยาวชนที่คุณสมบัติครบถ้วนซึ่งมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ให้เยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อข้างต้น แต่งเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบของสถานศึกษาที่เยาวชนกาลังศึกษาอยู่ สำหรับการเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ให้เยาวชนติดต่อประสานกับทางอำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาในการรับส่งหรือจะเดินทางด้วยตนเองก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเยาวชน โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. และให้เยาวชนไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์เวลา 08.30 น. ตามสถานที่ดังนี้

1. จังหวัดปัตตานี สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ที่อยู่ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 เบอร์โทรศัพท์ 073-336-182
2. จังหวัดยะลา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศอ.บต. ที่อยู่ 60 ถนน สุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 เบอร์โทรศัพท์ 073-274-642
3. จังหวัดนราธิวาส สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย ที่อยู่ 66 ถนน สุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 เบอร์โทรศัพท์ 073-511-115
4. จังหวัดสตูล สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา ที่อยู่ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์ 074-711-955
5. จังหวัดสงขลา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพา ที่อยู่ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 เบอร์โทรศัพท์ 074-376-001

สำหรับเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายใดส่งเอกสารไม่ครบในช่วงการรับสมัครให้นำไปในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560