Select Page

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีเสวนาจากการศึกษา เพราะฉันคือคนหนุ่มสาว ฉันจึงตามหาความหมาย จัดโดยสมาคมเด็กและเ​​​​ยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียง โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะและพูดคุยกับเยาวชนภายในงาน และมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส พันเอก อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกิจกรรมและเสวนา เรื่อง งานวิจัยกับการส่งสารจากเด็กชายแดนใต้…มุมมองจากผู้ใหญ่และเด็ก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้ดูแลเรื่องการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ดูแลการทำกิจกรรมของภาคประชาสังคมรวมทั้งกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีการจัดเวทีพูดคุยเรื่องสันติภาพในพื้นที่มากกว่า 1 หมื่นเวที ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกัน งานวิจัยการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนชายแดนใต้สร้างสันติสุขได้อย่างไร ของอาจารย์อัญธิณา แสงชัย นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งในการส่งเสริมและตอบคำถามของความเห็นและปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมใดๆ ของนักเรียนในพื้นจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยเปล่งให้ทุกคนทั้งในและต่างประเทศรู้ว่า เยาวชนชายแดนใต้ไม่เอาความรุนแรง เพราะเยาวชนในวันนี้ต้องรับภาระในการช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุขในวันหน้า

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาล และ ศอ.บต. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมดูแลพี่น้องอย่างดียิ่ง ซึ่งทุกปี ศอ.บต. ให้สิทธิพิเศษแก่พี่น้องมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีละ 200 คน อีกทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องได้ทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อเรียนฟรีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอให้เยาวชนทุกคนเข้าใจตรงกันว่า โรงเรียนทุกโรงไม่ได้ให้เรียนฟรี แต่ทุกปีรัฐบาลต้องจ่ายเงินแก่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนฟรี ปีละ 15,000 บาทต่อคน เช่นโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีนักเรียนทั้งหมด 6,500 คน รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนปีละ 65 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเรียนหนังสือต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด วางแผน เตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต กำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน อย่าให้ใครมาชักชวนร่วมทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดง ซึ่งผู้ชี้ขาดทางศาสนาอิสลาม ประเทศอียิปต์ ได้กล่าวไว้ว่า อิสลามไม่มีดินแดน เนื่องจากอิสลามมีอยู่ทั่วโลก สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใดก็ได้ในผืนแผ่นดินนี้