คุณสมบัติของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

๑) เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำพร้าหรือ ด้อยโอกาสทางการศึกษา และฐานะทางครอบครัวยากจน

๒) อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ ๔ อำเภอของสงขลา (จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย และเทพา) และกำลังศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนหรือกำลังศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

๓) ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

๔) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

๕) ประวัติไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดๆทั้งสิ้น