Select Page

ข่าว

คณะ OIC เยี่ยมชม โรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รับฟังการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ชื่นชม เป็นโรงงานที่สร้างโอกาส สร้างรายได้แก่คนทุกศาสนิก พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

คณะ OIC เยี่ยมชม โรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รับฟังการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ชื่นชม เป็นโรงงานที่สร้างโอกาส สร้างรายได้แก่คนทุกศาสนิก พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่นราธิวาสประชุมเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงาน และโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่นราธิวาสประชุมเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนแผนงาน และโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

ผู้ช่วย OIC เผย ในฐานะผู้สังเกตการณ์ของไทย ไม่วิตกหลังเห็นแนวทาง การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ โดยแนวทางสมานฉันท์ ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกัน เชื่อมั่นจะทำให้การแก้ไขปัญหารุดหน้าและสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้ช่วย OIC เผย ในฐานะผู้สังเกตการณ์ของไทย ไม่วิตกหลังเห็นแนวทาง การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ โดยแนวทางสมานฉันท์ ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกัน เชื่อมั่นจะทำให้การแก้ไขปัญหารุดหน้าและสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ที่ปรึกษา รมต.กกท. เปิด The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ดึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น สร้างมูลค่า แหล่งท่องเที่ยว ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต เชื่อ!!! กิจกรรมดนตรี และกีฬา จะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ให้ดีขึ้นแน่นอน

ที่ปรึกษา รมต.กกท. เปิด The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ดึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น สร้างมูลค่า แหล่งท่องเที่ยว ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต เชื่อ!!! กิจกรรมดนตรี และกีฬา จะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ ให้ดีขึ้นแน่นอน

เลขาธิการ ศอ.บต. เชื่อ!!! โรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจร อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี จะเป็นอีก 1 ทางเลือก ในการพลิกฟื้น และสร้างโอกาส ให้เกษตรกรชายแดนใต้ พร้อม..ดันผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตะวันออกกลาง

เลขาธิการ ศอ.บต. เชื่อ!!! โรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจร อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี จะเป็นอีก 1 ทางเลือก ในการพลิกฟื้น และสร้างโอกาส ให้เกษตรกรชายแดนใต้ พร้อม..ดันผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตะวันออกกลาง

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในทุกมิติ และ ศอ.บต. เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบให้เข้าสู่สถานณ์การปกติโดยเร็ว

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในทุกมิติ และ ศอ.บต. เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบให้เข้าสู่สถานณ์การปกติโดยเร็ว