คุณสมบัติของครอบครัวอุปถัมภ์ที่รับเยาวชน

๑) เป็นครอบครัวที่ศรัทธาเลื่อมใสในบทบัญญัติของศาสนาที่ตนนับถือ ประพฤติตนเหมาะสม และเคร่งครัดเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆได้

๒) มีความสมัครใจรับเยาวชนที่นับถือศาสนาเดียวกันได้ มีฐานะปานกลาง พัฒนาครอบครัว ประกอบอาชีพที่สุจริต สังคมยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ยาวชนได้เป็นอย่างดี

๓) มีบุตรธิดา หรือเยาวชนที่อุปการะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนได้ โดยเป็นเพศเดียวกัน กับเยาวชนที่รับอุปถัมภ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔) มีความสามารถ และมีเวลา ในการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ในขณะที่พำนักอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

๕) มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ไม่อยู่ในชุมชนแออัด เสี่ยงกับสภาพแวดล้อม ที่เสื่อมโทรม และเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

๖) ไม่มีประวัติที่เคยเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้าของเถื่อน เป็นผู้มีอิทธิพลผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด ฯลฯ