ผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการ

๑)   เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบริบทของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒)   เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่แท้จริง มีความเข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ต่างกันมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำไปพัฒนาตนเอง และเป็นผู้นำที่ดีในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

๓)   เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นช่องทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น จากการแนะนำของครอบครัวอุปถัมภ์และแบบอย่างของบุตรธิดาของครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนหลายรุ่นได้รับการอุปการะจากครอบครัวอุปถัมภ์ในการศึกษาต่อ และได้รับทุนการศึกษารายปีจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

๔)   เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความภาคภูมิใจและยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นผู้นำเยาวชนในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติสุขอย่างถาวรต่อไปได้

๕)   ครอบครัวอุปถัมภ์มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวสันติสุขต่อไป

๖)  สถานศึกษาและครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน

๗)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนำไปเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาพัฒนาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้