บทบาทหน้าที่

ชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑)  เป็นองค์กรกลางของเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในระดับจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเยาวชน ประสานกลุ่มต่างๆภายในจังหวัด รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอ ในการพัฒนาเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒)  เป็นกลุ่มเยาวชนผู้นำจิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน รู้จักเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม

๓)  ประสานการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกชมรมให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ในท้องถิ่น และสนับสนุน ซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔)  เสนอแนะ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในจังหวัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

๕)  ประสานการดำเนินงานร่วมกับชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในจังหวัดอื่นๆ