ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการฟื้นฟู ช่วยเหลือ...